loading

Terms & Conditions

Chính sách bảo mật
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
halongso.com cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân được Mikotech.vn thu thập thông tin bao gồm:

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Bên cạnh các thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

Tên dịch vụ
Gói dịch vụ
Thời gian giao nhận dự án